Jsem Váš online trenér

Chci se registrovat

Briliantové členství

Chci vědět více

Cvičební pomůcky

Přejít do e-shopu

Prohledejte si cviky

Ochrana osobních údajů

Souhlasím (dále jen „Uživatel“), aby společnost FITCOACH s.r.o., IČO: 24140856, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8 – Karlín PSČ 18600, zápis v OR, sp.zn.: C 182356 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), zpracovávala mé osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, kterou uvádím při registraci na webových stránkách www.fitcoach.cz, a to konktrétně:

-               jména + příjmení
-               akademického titulu
-               data narození
-               doručovací adresy
-               emailové adresy
-               telefonního čísla
-               tělesné výšky a váhy

Souhlas za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu trvání registrace na portále www.fitcoach.cz, nebo po dobu 2 let od nečinnosti na portále www.fitcoach.cz , respektivě nepřihlášení do uživatelského účtu na portále www.fitcoach.cz

Uživatel dále potvrzuje, že byl Správcem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Správce informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Uživatel rovněž souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to za účelem:

-               vytvoření stravovacího a cvičebního plánu (k výpočtu optimální energetické potřeby pro klientem stanovený cíl, jako je hubnutí, udržený stabilní hmotnosti, nebo přibrání svalové hmoty)

-               zasílání informačního, obchodních a marketingového sdělení všemi elektronickými prostředky, jak z portálu www.fitcoach.cz a www.fitcoachshop.cz

Zabezpečení osobních dat

Společnost FITCOACH s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a administrativní opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnosti jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany naších právních zájmů.

 

 

Aktualizace údajů

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.