Jsem Váš online trenér

Chci se registrovat

Briliantové členství

Chci vědět více

Cvičební pomůcky

Přejít do e-shopu

Prohledejte si cviky

Neděle, 6. Listopad, 2011

Smluvní ujednání


Smluvní ujednání

upravující užívání služeb poskytovaných obchodní firmou FITCOACH s.r.o.

1. Toto Smluvní ujednání stanovuje podmínky a pravidla poskytování služeb obchodní firmou FITCOACH s.r.o., IČO: 24140856, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 678/23 (River Garden), PSČ 186 00 (dále jen Provozovatel). Odsouhlasením „Smluvního ujednání“ se uživatel těchto služeb (dále jen Uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě porušení Smluvního ujednání Uživatelem může Provozovatel vůči Uživateli uplatnit opatření uvedená v tomto textu.

2. Toto Smluvní ujednání upravuje užívání internetových služeb webového portálu  FitCoach.cz (dále jen Služeb) Uživateli.

3. Používáním Služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně FitCoach.cz.

4. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

5. Pro využití některých funkcí Služeb je vyžadována registrace.

6. Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

7. Pro registraci se využívá formulář pro přihlášení obsahující pokyny k jeho vyplnění a také toto Smluvní ujednání.

8. Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám FitCoach.cz, zejména uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou Poskytovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožení důvěrnosti identifikačních údajů je Uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji, je jednáním Uživatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

9. Základní služby (dále jen Stříbrné členství) jsou uživateli poskytovány zdarma na základě registrace.

9.1. Stříbrné členství umožňuje neomezený přístup do rozsáhlé databáze obsahující více jak 600 cviků a 9 000 potravin, k článkům a videím o cvičení a zdravé výživě, zdravým receptům a potravinám. Uživatelé si (sami) mohou po registraci plánovat osobní cvičební a stravovací programy, zaznamenávat a sledovat své výsledky díky podrobným reportům v grafickém znázornění.

10.  Rozšířené služby (dále jen Zlaté členství) jsou zpoplatněny.

10.1.  Zlaté členství zahrnuje možnosti Stříbrného členství a navíc přináší další výhody. Patří sem možnost využití cvičebního a stravovacího asistenta. Tyto dvě funkce Uživateli umožňují automatické vytvoření cvičebního a stravovacího plánu přímo na míru individuálním potřebám, požadavkům a vybranému cíli. Dále nabízí možnost týdenní aktualizace obou plánů dle aktuálních potřeb Uživatele. V případě, že Uživatel shledá asistenty navržené cviky či chody jídel nevyhovující, má možnost výměny prostřednictvím výběru ze seznamu vhodných alternativ.

11.  Začátek a ukončení platnosti Stříbrného členství – Stříbrné členství vzniká v den registrace uživatele do stříbrného účtu na portálu FitCoach.cz. Členství má neomezenou časovou platnost, pokud není uživatelem písemně zrušeno prostřednictvím žádosti o ukončení platnosti stříbrného členství.

12.  Podmínky zrušení Stříbrného členství. – Stříbrné členství má Uživatel právo kdykoliv ukončit zasláním písemné žádosti o zrušení Stříbrného členství na emailovou adresu poskytovatele info@fitcoach.cz. Poskytovatel Stříbrné členství Uživateli zruší do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti. Uživatel bude o zrušení informován zasláním emailu. Poté již nebude mít přístup ke službám, které má stříbrný člen právo užívat.

13.  Začátek platnosti Zlatého členství – Platnost Zlatého členství vzniká v den aktivace zlatého účtu Poskytovatelem. K aktivaci zlatého účtu dojde po obdržení platby za vybranou variantu platnosti členství na bankovní účet Poskytovatele. Při provedení platby platební kartou se zlatý účet (členství) aktivuje ihned. Při platbě bankovním převodem se zlatý účet (členství) aktivuje v den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. V obou případech Poskytovatel Uživatele písemně informuje o obdržení platby a aktivaci zlatého účtu prostřednictvím emailu, který Uživatel uvedl při registraci do stříbrného účtu na portálu FitCoach.cz.

14.  Ukončení platnosti Zlatého členství. – Platnost zlatého členství Uživateli běží do vypršení posledního dne platnosti předplatného. Ve lhůtě 30 dní před vypršením trvání předplatného Poskytovatel Uživatele emailem upozorní na konec platnosti Zlatého členství. Pokud Uživatel své členství neprodlouží provedením nové platby na vybrané časové období, bude následující den po vypršení platnosti předplatného Uživateli toto členství ukončeno. Uživatel bude o skončení Zlatého členství informován zasláním emailu. Poté již nebude mít přístup ke službám, které má zlatý člen právo užívat.

15. Začátek platnosti Briliantového členství – Platnost Briliantového členství vzniká v den aktivace Briliantového účtu Poskytovatelem. K aktivaci briliantového účtu dojde po obdržení platby za vybranou variantu platnosti členství na bankovní účet Poskytovatele. Při provedení platby platební kartou se briliantový účet (členství) aktivuje ihned. Při platbě bankovním převodem se briliantový účet (členství) aktivuje v den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. V obou případech Poskytovatel Uživatele písemně informuje o obdržení platby a aktivaci briliantového účtu prostřednictvím emailu, který Uživatel uvedl při registraci do stříbrného účtu na portálu FitCoach.cz.

16. Při platbě bankovním převodem bude Uživatel v den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele kontaktován do 24 hodin osobním trenérem. Bude mu zaslán Vstupní dotazník, který Uživatel ve svém vlastním zájmu vyplní a zašle osobnímu trenérovi co nejdříve zpět.

17. Při provedení platby platební kartou se briliantový účet (členství) aktivuje automaticky ihned. Pro komunikaci s osobním trenérem však musí Uživatel neprodleně po provedení platby kontaktovat osobního trenéra prostřednictvím emailu briliant@fitcoach.cz. Na základě tohoto upozornění bude Uživateli zaslán Vstupní dotazník, který Uživatel ve svém vlastním zájmu vyplní a zašle osobnímu trenérovi co nejdříve zpět.

18. Ukončení platnosti Briliantového členství. – Platnost Briliantového členství Uživateli běží do vypršení posledního dne platnosti předplatného. Pokud Uživatel své členství neprodlouží provedením nové platby na vybrané časové období, bude následující den po vypršení platnosti předplatného Uživateli toto členství ukončeno.

19. Uživatel má právo na vrácení peněz, pokud za předpokladu, že dodržoval všechny pokyny osobního trenéra a současně vyplňoval Zpětnou vazbu, nedosáhl svého cíle. Poskytovatel se v tomto případě zavazuje vrátit Uživateli poplatek za Briliantové členství, a to do 30 dnů od dne uplatnění reklamace, na účet Uživatele.


20.  Uživatel si z nabídky Poskytovatele vybere produkt, o který má zájem. Specifikací tohoto produktu ze strany Poskytovatele je určen předmět koupě. Kupujícímu vzniká po uzavření smlouvy a zaplacení kupní ceny právo na Zlaté členství na webovém portálu www.FitCoach.cz, tj. právo na přístup k veškerým materiálům, videím, návodům, cvičebnímu a stravovacímu asistentu, které jsou pod předmětem koupě zahrnuty. Kupující bere na vědomí, že spuštěním tohoto software má vzhledem k elektronické povaze webového portálu stejné následky jako porušení originálního obalu video nahrávek ve smyslu § 53 odst. 8. písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

21.  Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

22.  Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, zejména v těchto případech:

22.1.  Uživatel používá Služby v rozporu s tímto Smluvním ujednáním.

22.2.  Uživatel používá Služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele.

22.3.  Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Služeb anebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Služeb.

22.4.  Uživatel nepoužil svou registraci déle než 6 (šest) měsíců.

22.5.  Je-li ze strany Provozovatele důvodné podezření, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než ta, jejíž údaje byly použity při registraci.

22.6.  Uživatel upravuje, kopíruje, distribuuje, předává, zobrazuje, provádí, reprodukuje, publikuje, licencuje, převádí nebo prodává jakékoli informace, produkty nebo služby, získané na základě smlouvy s Poskytovatelem, nebo z nich vytváří odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat informace k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto smluvnímu ujednání. Uživatel nesmí využívat informací k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Poskytovatele.

22.7.  Pokud jsou zde oprávněné důvody domnívat se, že Uživatel porušuje chráněná práva Poskytovatele, nebo třetích osob, jiným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech.

22.8.  Poskytovatel má právo převést placeného Uživatele na volného (zdarma využívajícího svojí osobní schránku) v okamžiku, kdy bude jeho platba pro následující období v prodlení a jeho dlužná částka nebude uhrazena ani po opakované výzvě.

22.9.  Pokud uživatel poruší výše uvedené body, má provozovatel právo s okamžitou platností ukončit předplacené služby, a to bez nároku na vrácení předplacené částky placeným uživatelem.

23.  Uživatel dává, v souladu s ust. § 5 odst 2. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas Poskytovateli se zpracováním svých osobních údajů (konkrétně jména, příjmení, akademického titulu, roku narození, doručovací adresy, emailové adresy a telefonního čísla), poskytnutých v rámci registrace, k marketingovým účelům, tj. např. nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Uživatel dále potvrzuje, že byl Poskytovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Provozovatel informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že Poskytovatel porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

24.  Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace, zaslané na adresu Poskytovatele.

25.  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb FitCoach.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

26.  Uživatel bere na vědomí, že informace, které jsou předmětem této smlouvy, mají pouze doporučující charakter a Poskytovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví, které by vznikly v důsledku jejich aplikace. Informace jsou určeny výhradně pro Uživatele, nikoliv pro třetí osobu. Kupující je povinen zejména přizpůsobit cvičení svým tělesným a zdravotním dispozicím, své aktuální fyzické kondici a podmínkám pro cvičení (zejména teplotě ve cvičební místnosti atd.) Kupující je povinen se před každým prováděním cvičení a po něm řádně rozcvičit a protáhnout, neboť tím může předejít případným zdravotním komplikacím. Návody a doporučení jsou určeny výhradně zdravým osobám. Osoby se zdravotními komplikacemi nesmí tato cvičení používat. Součástí tohoto smluvního ujednání je také „Dotazník připravenosti k pohybové aktivitě, který Vám Poskytovatel doporučuje vyplnit.

27.  Přenos dat o platebních kartách zajišťuje systém 3-D Secure, včetně log VERIFIED by VISA a MasterCard SecureCode, umístěných na úvodní stránce týkající se prodeje služby. K ochraně dat je používána autentizační technologie využívající šifrování  Secure Socket Layer (SSL) a Merchant Server Plug-in pro předávání informací a dotazování účastníků s cílem provést autentizaci Držitele platební karty během on-line nákupu a ochránit informace o platební kartě během jejich přenosu prostřednictvím internetu. K identifikaci transakce v komunikaci mezi obchodním partnerem, ČS a Držitelem karty slouží jedinečné identifikační číslo Merchant Reference. Přečtěte si prosím Bezpečnostní podmínky přenosu dat v systému 3-D Secure, kde získáte podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše finanční informace.

28.  V rámci zabezpečení internetových stránek FitCoach.cz se Poskytovatel mimo jiné zavazuje, že zajistí:

28.1.  Vymazání a fyzické odstranění všech citlivých údajů o Uživatelích, po stanovené době 5 let, kdy již nejsou potřebné.

28.2.  Zabezpečení veškerých přístupů k citlivým datům zadáním uživatelského jména a hesla, včetně nadefinování rolí a odpovědností v rámci společnosti, které jsou následně logovány a průběžně kontrolovány. V případě jejich nepoužívání nebo odchodu zaměstnance ze společnosti jsou následně deaktivovány.

28.3.  Šifrování jako Secure Socket Layer (SSL) k ochraně dat při vstupu Uživatelů, zaměstnanců nebo obchodních partnerů do systému. Zašifrování citlivých dat o zákaznících v databázích a na zálohovacích médiích.

28.4.  Vytvoření krizového plánu pro řešení bezpečnostních rizik, jeho dokumentaci a předání kompetentním osobám k řešení, včetně pravidelného testování bezpečnosti systému a testu vniknutí do systému.

28.5.  Implementaci vstupních kontrol na straně serveru tak, aby nebylo možné obejít vstupní kontroly na straně klienta.

28.6.  Zabezpečenou konfiguraci routeru, včetně instalace vstupních a výstupních filtrů na všech hraničních routerech.

28.7.  Instalaci antivirového softwaru na všech serverech a pracovních stanicích a jeho pravidelnou aktualizaci. Změnu defaultního nastavení bezpečnosti na produkčních systémech dodavatele před zavedením do produkce a následnou aktualizaci produkčních systémů pomocí nejnovějších bezpečnostních patchů vydaných dodavateli.

28.8.  Oddělení segmentu sítě obsahující servery pro umístění webu od segmentu sítě obsahující interní servery firewallem včetně aktualizace a patchování firewalu.

28.9.  Aplikace bude resistentní vůči útokům typu Cross-Site Scripting (XXX), SQL Injection, Cookie Stealing, atd. To znamená, že v aplikaci obchodního partnera bude zajištěna řádná kontrola všech vstupních polí.

29.  Svůj souhlas se Smluvním ujednáním potvrzuje Uživatel při registraci, a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami.

30.  Toto Smluvní ujednání nabývá účinnosti dne 1. 11. 2011


Komentujte

Autor: admin